Toetsing en beoordeling

Waarom toetsen en beoordelen in de KOO?

Toetsing en beoordeling worden ingezet om de kwaliteit van de opleiders te kunnen meten. Toetsing en beoordeling zijn belangrijk om drie redenen:

  • ze maken duidelijk of u de competenties beheerst die nodig zijn voor het opleidersvak (selectieve functie);
  • ze maken duidelijk wat uw sterke en minder sterke punten zijn;
  • daarmee geven ze richting aan uw leerproces en leergedrag (educatieve functie).


Beoordelingskader en portfolio

Het toetsen en beoordelen gebeurt op basis van het competentieprofiel van de opleider (bijlage bij uw IOP-O). Voor de competenties en bijbehorende taken zijn indicatoren opgesteld.

Die hebben te maken met gedrag, omdat in iemands gedrag zichtbaar wordt of hij of zij over een bepaalde competentie beschikt. Voorbeelden van indicatoren zijn:

hoe geeft de opleider de aios feedback? Is hij of zij in staat te reflecteren op eigen gedrag? Kan de opleider structuur aanbrengen in een leergesprek? Zie uw deelnemershandboek voor een overzicht van kenmerkende taken en indicatoren.

Het belangrijkste instrument voor de beoordeling is het portfolio, met daarin de documenten die aantonen dat u een bepaalde competentie beheerst.


Inleveren portfolio module A t/m D

Per module is vastgesteld welke toetsen u minimaal moet maken en opnemen in uw portfolio. Voor het inleveren van het portfolio ter toetsing geldt als termijn: vier weken na de laatste moduledag*. U levert uw portfolio digitaal aan bij de desbetreffende docent. U checkt in afstemming met uw docent zelf of uw portfolio compleet en duidelijk is. Zo niet, dan krijgt u de gelegenheid dit aan te passen.

*Uitloop is alleen mogelijk met geldige reden, na toestemming van de docent.


Beoordeling en herkansing

Een docent bekijkt uw portfolio en stelt vast, aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, of u de competenties behorende bij de module voldoende heeft ontwikkeld. U krijgt per mail bericht over uw beoordeling binnen de met de docent afgesproken tijd.

In geval van een onvoldoende beoordeling zijn er twee herkansingsmogelijkheden. Het niet inleveren van een volledig portfolio binnen de gestelde/afgesproken termijn wordt beschouwd als een niet geslaagde toetspoging.

Na een jaar (gerekend vanaf de eerste moduledag) vervalt het recht op toetsing en dient de module in zijn geheel te worden overgedaan.

Voor certificering als opleider moet u voor alle modules een voldoende beoordeling hebben.


Beleid voortgang opleiding bij onvoldoende/niet afgeronde module

Een opleider kan starten in de volgende module wanneer een eerdere gevolgde module is afgerond (portfolio als voldoende beoordeeld).

Inschrijving voor een volgende module is mogelijk, mits voorzien van een concrete en afzienbare (tijds)planning voor het afronden van de nog openstaande module.


Overzicht deelnemers en resultaten

De opleidingsinstituten krijgen van SOON periodiek een overzicht van de deelname door opleiders en de toetsresultaten.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.